Naše klijente je lako prepoznati!

Ombudsmen u osiguranju

Institucija ombudsmena u osiguranju uspostavljena je članom 25. Zakona o društvima za osiguranje u privatnom osiguranju što predstavlja značajan iskorak u osiguranju prava i pravnih interesa osiguranika, ugovarača osiguranja, korisnika prava iz ugovora o osiguranju i trećih oštećenih osoba iz osnova ugovora o osiguranju. Institucija ombudsmena u osiguranju obrazovana je da bi se osigurala stručna, profesionalna i neovisna pomoć za korisnike i davatelje usluga u osiguranju. Ova institucija je neovisna od učesnika na tržištu osiguranja.
NADLEŽNOST
Ombudsmen u osiguranju je nadležan u postupcima utvrdjivanja kršenja  dobrih poslovnih običaja i osnovnih standarda struke osiguranja i posredovanja radi mirnog rješavanja sporova.

  • ombudsmen u osiguranju nije nadležan da ocjenjuje osnovanost odštetnih zahtjeva ili njihovu visinu;
  • ombudsmen u osiguranju nije nadležan za odlučivanje u predmetima u kojima već teče parnica pred nadležnim sudom.

PODNOŠENJE PRIGOVORA OMBUDSMENU U OSIGURANJU

  • prigovor se, u pravilu, potpisan dostavlja putem pošte ili predaje neposredno u pisanoj formi;
  • uz prigovor se prilaže i kopija zahtjeva koji je podnesen društvu i odgovor društva na zahtjev, ukoliko je isti dostavljen u roku od 30 dana kada je društvo zaprimilo zahtjev;
  • prigovor se podnosi u roku od jedne godine od kada su se desile činjenice, događaji ili donesene odluke na koje se prigovor odnosi.

Prigovor koji nezadovoljna strana upućuje ombudsmenu u osiguranju mora sadržavati podatke o podnositelju zahtjeva (ime i prezime, adresu i kontakt telefon) i naziv društva za osiguranje te informacije o pravnim sredstvima ukoliko su korištena, činjenicama slučaja i razlozima podnošenja prigovora. Također, u prigovoru je potrebno navesti osnovne standarde struke i dobre poslovne običaje prekršene od strane društva za osiguranje i izjavu da je podnositelj prigovora saglasan da se njegov prigovor razmatra pred ombudsmenom i povodom istog donese odluka u skladu sa Pravilima i Pravilnikom o ombudsmenu.
Podneseni prigovor ombudsmen svestrano razmatra te donosi odluke:

  • da ne prihvata prigovor;
  • da obustavlja ispitivanje po podnesenom prigovoru;
  • da pokrene postupak razmatranja prigovora.

Ukoliko je prigovor uzet u razmatranje, ombudsmen o tome obavještava podnositelja prigovora. Podneseni prigovor, ombudsmen u osiguranju prosljeđuje društvu za osiguranje na koji se prigovor odnosi, uz zahtjev da se u roku od 15 dana od dana prijema detaljno izjasni. Ombudsmen može da zahtijeva od društva da dostavi kopiju dokumentacije koja se odnosi na predmet u toku trajanja postupka, a može i na licu mjesta u prostorijama društva, neposredno da izvrši uvid u predmet.
POSREDOVANJE RADI MIRNOG RJEŠAVANJA SPOROVA
Kada ombudsmen u osiguranju ocijeni da u vezi prigovora može doći do sudskog spora, a radi sprečavanja nastanka spora, strankama u sporu može predložiti mirno rješavanje spornih odnosa. Ako obje strane prihvate posredovanje ombudsmena isto se obavlja u roku od 30 dana od dana prihvaćanja posredovanja. Prihvatanje posredovanja vrši se na obrascu čiji izgled i sadržaj utvrđuje ombudsmen. Svaka strana u posredovanju mora biti upoznata da ima pravo da odustane od započetog posredovanja, a izuzetno ukoliko postoje opravdani razlozi, posredovanje se može prekinuti i zakazati novi sastanak, ali isto se mora okončati u roku od 30 dana od dana prihvatanja posredovanja kao načina rješavanja spora.

  • podnosilac prigovora sam zastupa svoje interese, a može ga zastupati i advokat po urednoj punomoći;
  • ukoliko se ne postigne sporazum u roku od 30 dana od dana kada su strane prihvatile posredovanje kao postupak mirnog rješenja spora, posredovanje se obustavlja, a ovaj rok se može na zahtjev strana produžiti, ali ne duže od 15 dana.

Kontakt:
Agencija za nadzor osiguranja Federacije BiH
n/r Ombudsmena u osiguranju
Kolodvorska broj 12.
71 000 Sarajevo
Telefon: 033/610-897
Fax: 033/611-114

Pravilnik o ombudsmenu u osiguranju

Pravila postupka Ombudsmana u osiguranju

Prigovor

Arhiva