Naše klijente je lako prepoznati!

Izvještaj o poslovanju za period 01.01.- 31.12.2012. godine
4 Aprila 2013, Nekategorisano

Prilog broj 2. 

U skladu sa članom 4. stav 1. i 2. tačka b. Pravilnika o objavljivanju informacija i izvještavanju na tržištu vrijednosnih papira. objavljujemo:

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU EMITENTA

Za period 01.01.-31.12.2012. godine

I – OPĆI PODACI O EMITENTU
– puna i skraćena firma SARAJEVO OSIGURANJE  d.d.
– adresa sjedišta Čobanija 14, Sarajevo
– broj telefona i telefaksa, e-mail i web stranica; Tel:664-141;Fax:664142; E-mail:sar-osig@bih.net.ba;www.sarajevoosiguranje.ba
– predsjednik i članovi nadzornog odboraMirsad Čolić – predsjednik do 08.06.2012,Midhat Kulo  – predsjednik od 08.06.2012,

članovi: Fuad Šabeta, Janez Bojc, Mr. Josip Dolić, Mr.Ibrahim Mehinović

– članovi upraveMidhat Terzić – Predsjednik  uprave, Članovi : Izet Jelić, Sead Tikvina,  Mr. sc. Advija Alihodžić
II- PODACI O VRIJEDNOSNIM PAPIRIMA I VLASNICIMA EMITENTA:
– broj emitovanih vrijednosnih papira i nominalna cijena 4.634.633 dionice nominalne vrijednosti 10,00 KM
– vlasnici više od 5% vrijednosnih papira -dionica emitenta s pravom glasaMinistarstvo finansija  FBiH 45,486 %IF Big d.d. Sarajevo 23,524 %

IF Prof plus d.d. Sarajevo  5 %

-vlasnici članovi uprave i nadzornog odbora i postotak vlasništvau emitentuMidhat Terzić  630 dionica ili 0,0136068 %,Jelić Izet 738 dionica ili 0,015947 %
III – PODACI O FINANSIJSKOM POSLOVANJU EMITENTA:
Podaci iz bilansa stanja:
AKTIVA
f) Upisani a neuplaćeni kapital
g) Stalna sredstva 68.133.136.
h) Tekuća sredstva 28.845.837.
i) Gubitak iznad visine kapitala
j) Ukupna aktiva 96.978.973.
PASIVA
f) Rezervacije I kapital43.031.282.
g) Upisani osnovni kapital46.346.330.
h) Dugoročne obaveze1.213.181.
i) Kratkoročne obaveze6.388.180.
j) Ukupno pasiva96.978.973.
Podaci iz bilansu uspjeha emitenta:
f) Prihodi57.887.721.
g) Rashodi56.368.437.
h) Dobit / gubitak prije poreza1.519.283.
i) Porez na dobit12.885
j) Neto dobit razdoblja/ gubitak razdoblja 1.506.399.
IV- PODACI O VANJSKOM REVIZORU EMITENTA
– firma i sjedište vanjskog revizora » Revizija Džaferović «  d.o.o. Sarajevo,
– završno mišljenje vanjskog revizora o fin. Izvj. POZITIVNO

Direktor društva:________________

                                                                 Midhat Terzić, dipl.ecc

Arhiva