Naše klijente je lako prepoznati!

Obavještenje – lista kandidata
15 Marta 2023, Nekategorisano, Novosti

Sarajevo – osiguranje d.d. Sarajevo

Na osnovu člana 231. Zakona o privrednim društvima (“Službene novine FBiH” broj 81/15), Statuta SARAJEVO – OSIGURANJE d.d. Sarajevo i Obavještenja o sazivanju 41. vanredne skupštine dioničara SARAJEVO – OSIGURANJE d.d. Sarajevo, uvažavajući blagovremene prijedloge dioničara i grupe dioničara sa preko 5% ukupnog broja dionica sa pravom glasa (Vlada Federacije BiH i BH Master Capital d.o.o.), Društvo je dana 14.03.2023. godine utvrdilo Konačne liste kandidata predloženih za izbor u Nadzorni odbor i Odbor za reviziju Sarajevo – osiguranje d.d. Sarajevo, te shodno tome, objavljuje slijedeće

O B A V J E Š T E NJ E

I

 1. Lista kandidata za izbor 5 (pet) članova Nadzornog odbora SARAJEVO-OSIGURANJE d.d Sarajevo:

 

 1. MARIO GLIBIĆ
 2. JASMIN RUSTEMI
 3. MIRZA KASUM
 4. RUSMIR HRVIĆ
 5. BAKIR SMAILAGIĆ
 6. MADŽID AVDAGIĆ
 7. ZLATA VALJEVAC

II

 1. Lista kandidata za izbor 3 (tri) člana Odbora za reviziju SARAJEVO – OSIGURANJE d.d. Sarajevo :

 

 1. IRENA BOŠNJAK
 2. ADALETA KURTOVIĆ
 3. ŠAĆIRA KONAK
 4. IRMA HUSEINBAŠIĆ
 5. ARIJANA KEKIĆ

Glasanje se vrši zaokruživanjem rednog broja ispred imena kandidata za članove Nadzornog odbora i Odbora za reviziju.

Izbor 5 (pet) članova Nadzornog odbora i 3 (tri) člana Odbora za reviziju Društva izvršit će se na Skupštini dioničara SARAJEVO – OSIGURANJE d.d. Sarajevo sazvanoj za 05.04.2023. godine sa početkom u 11,00 sati u Sarajevu, ulica Maršala Tita 29 (I sprat).

Arhiva