Naše klijente je lako prepoznati!

Obavještenje o sazivanju 43. redovne Skupštine dioničara Sarajevo-Osiguranje d.d. Sarajevo
20 Maja 2024, Nekategorisano, Novosti

Društvo za osiguranje SARAJEVO – OSIGURANJE d.d. Sarajevo – Sarajevo, Maršala Tita 29, fax: 033/66 41 42, e-mail: dzmusa@sarajevoosiguranje.ba

Na osnovu Odluke o sazivanju Skupštine SARAJEVO-OSIGURANJE d.d. Sarajevo donesene na sjednici Nadzornog odbora dana 09.05.2024. godine i odredbi člana 113. i 117. Statuta SARAJEVO – OSIGURANJE d.d., Sarajevo, Nadzorni odbor objavljuje

O B A V J E Š T E NJ E

o sazivanju 43. redovne Skupštine dioničara SARAJEVO – OSIGURANJE d.d. Sarajevo

I 43. redovna Skupština dioničara SARAJEVO – OSIGURANJE d.d. Sarajevo saziva se za dan 20.06.2024. godine (_četvrtak ) sa početkom u 11,00 sati. Skupština će se održati u sjedištu Društva u Sarajevu, ulica Maršala Tita 29 (I sprat).

II Za Skupštinu dioničara je utvrđen slijedeći:

D n e v n i  r e d

1. Izbor radnih tijela Skupštine:

 • Izbor predsjednika Skupštine
 • Izbor dva ovjerivača zapisnika

2. Usvajanje Godišnjeg Izvještaja o poslovanju SARAJEVO-OSIGURANJA d.d. Sarajevo za 2023. godinu koji uključuje finansijski izvještaj, izvještaj eksternog Revizora, Izvještaj o radu Nadzornog odbora i Odbora za reviziju za 2023. g.

3. Donošenje odluke o rasporedu i načinu upotrebe dobiti za 2023. godinu za poslove neživotnih osiguranja

4. Donošenje odluke o rasporedu i načinu upotrebe dobiti za 2023. godinu za poslove životnih osiguranja

5. Donošenje odluke o izboru eksternog revizora za reviziju finansijskih izvještaja SARAJEVO-OSIGURANJE d.d. Sarajevo za 2024. g.

 

III Predsjedavajući, predsjednik, Odbor za glasanje i ovjerivači zapisnika Skupštine:

 1. Radom Skupštine predsjedavaće prisutni dioničar ili punomoćnik dioničara sa najvećim brojem dionica sa pravom glasa do izbora predsjednika Skupštine. Skupština većinom glasova, između prisutnih dioničara i punomoćnika dioničara, bira predsjednika Skupštine i dva (2) ovjerivača zapisnika.
 2. Utvrđivanje kvoruma i rezultata na Skupštini dioničara vršiće Odbor za glasanje u sastavu: Čerimagić Hasibović Ajla, predsjednik, Smajić Dženana i Dženeta Musa, članovi.
 3. Za zapisničara se predlaže Emira Hadžić.

 

IV Nadzorni odbor je utvrdio prijedloge odluka po tačkama 2., 3., 4. i 5. dnevnog reda i predlaže Skupštini da donese odluke o:

 1. Usvajanju Godišnjeg Izvještaja o poslovanju SARAJEVO-OSIGURANJA d.d. Sarajevo za 2023. godinu koji uključuje finansijski izvještaj, izvještaj eksternog Revizora, Izvještaj o radu Nadzornog odbora i Odbora za reviziju za 2023. g.
 2. Donošenje odluke o rasporedu i načinu upotrebe dobiti za 2023. godinu za poslove neživotnih osiguranja
 3. Donošenje odluke o rasporedu i načinu upotrebe dobiti za 2023. godinu za poslove životnih osiguranja
 4. Izboru eksternog revizora za reviziju finansijskih izvještaja SARAJEVO-OSIGURANJE d.d. Sarajevo za 2024. g.

 

V Prijave i pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine:

 1. Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine imaju dioničari koji se nalaze na listi dioničara kod Registra vrijednosnih papira FBiH 30 dana prije održavanja Skupštine Društva ili posljednjeg radnog dana koji prethodi tom roku, ako on pada u neradni dan.
 2. Pravo učešća u radu i odlučivanju na Skupštini dioničar može ostvariti neposredno ili putem punomoćnika, koji je dužan postupati prema uputama dioničara, a ako upute nije dobio, u skladu sa razumnom prosudbom najboljeg interesa dioničara-vlastodavca.
 3. Punomoć mora biti u pisanom obliku, ovjerena, potpisana od strane dioničara – vlastodavca i punomoćnika i dostavlja se Društvu, lično, poštanskom pošiljkom, faxom ili putem e-maila, najkasnije tri dana prije održavanja Skupštine.
 4. Dioničar ili grupa dioničara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica, ima pravo pismeno predložiti izmjenu dnevnog reda i prijedloga odluka Skupštine najkasnije u roku od 8 dana od dana objavljivanja Obavještenja o sazivanju Skupštine.
 5. Dioničar/punomoćnik koji želi učestvovati u radu i odlučivanju Skupštine dužan je Odboru za glasanje podnijeti prijavu za učešće u radu i odlučivanju Skupštine najkasnije tri dana prije dana određenog za održavanje Skupštine neposredno ili preporučenom poštom na adresu SARAJEVO-OSIGURANJE d.d. Sarajevo, ul. Maršala Tita 29. Punomoćnici su dužni priložiti punomoć i fotokopiju isprave za identifikaciju (lična karta ili pasoš) uz prijavu za učešće u radu i odlučivanju Skupštine, najkasnije tri dana prije dana određenog za održavanje Skupštine.
 6. Dioničaru/punomoćniku će se izdati potvrda o prijavi, koju je dužan predati Odboru za glasanje radi provjere ovlaštenja,prijave i identiteta,najkasnije 30 minuta prije vremena određenog za početak Skupštine.
 7. Dioničar/punomoćnik koji je podnio urednu prijavu za učešće u radu i odlučivanju Skupštine ima pravo uvida u materijale za Skupštinu svakim radnim danom u vremenu od 10,30 do 13,00 sati u prostorijama Društva, Maršala Tita 29, Sarajevo, I (prvi) sprat, počev od dana objavljivanja Obavještenja o sazivanju Skupštine do dana održavanja Skupštine.

Nadzorni odbor

Arhiva