Naše klijente je lako prepoznati!

Obavještenje o sazivanju XXX redovne Skupštine dioničara SARAJEVO-OSIGURANJE d.d. Sarajevo
7 Juna 2017, Novosti

Društvo  za osiguranje  SARAJEVO – OSIGURANJE d.d. Sarajevo- Sarajevo, Čobanija 14.

Fax: 033/66 41 42,  E-mail : sbuzo@sarajevoosiguranje.ba

Na osnovu Odluke o sazivanju Skupštine SARAJEVO-OSIGURANJE d.d. Sarajevo donesene na sjednici  Nadzornog odbora dana 06.06.2017. godine i odredbi člana 119. i 123. Statuta SARAJEVO-OSIGURANJE d.d., Sarajevo, Nadzorni odbor objavljuje

O B A V J E Š T E NJ E

o sazivanju XXX  redovne  Skupštine dioničara  SARAJEVO-OSIGURANJE d.d. Sarajevo

I  XXX redovna   Skupština dioničara  SARAJEVO-OSIGURANJE d.d. Sarajevo saziva se za dan  29.06.2017. godine ( četvrtak ) sa početkom u 12,00 sati.

Skupština će se održati u sjedištu Društva u Sarajevu, ulica Čobanija 14   (II sprat).

II Za Skupštinu dioničara je utvrđen slijedeći:

D n e v n i   r e d

Izbor radnih tijela Skupštine:

  1. Izbor predsjednika Skupštine
  2. Izbor dva ovjerivača zapisnika
 1. Usvajanje Godišnjeg Izvještaja o poslovanju SARAJEVO-OSIGURANJA d.d. Sarajevo za 2016. godinu koji uključuje Izvještaj eksternog Revizora, Izvještaj o radu Nadzornog odbora i Odbora za reviziju za 2016.g.
 2. Donošenje odluke o izboru eksternog revizora za  reviziju finansijskih izvještaja SARAJEVO-OSIGURANJE d.d. Sarajevo za 2017.g.
 3. Donošenje Odluke o promjeni sjedišta Društva SARAJEVO-OSIGURANJE d.d. Sarajevo
 4. Donošenje Statuta Društva SARAJEVO-OSIGURANJE d.d. Sarajevo

 

III Predsjedavajući, predsjednik, Odbor za glasanje i ovjerivači zapisnika Skupštine:

 1. Radom Skupštine predsjedavaće prisutni dioničar ili punomoćnik dioničara sa najvećim brojem dionica sa pravom glasa do izbora predsjednika Skupštine.

Skupština  većinom glasova, između prisutnih dioničara i punomoćnika dioničara, bira predsjednika Skupštine i dva (2) ovjerivača zapisnika .

 1. Utvrđivanje kvoruma i rezultata na Skupštini dioničara  vršiće Odbor za glasanje u sastavu: Ajla Ćerimagić-Hasibović, predsjednik, Čaluk Nadira i Bužo Selva, članovi.
 2. Za zapisničara se predlaže Emira Hadžić.

 

IV  Prijave i pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine:

 1. Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine imaju dioničari koji se nalaze na listi dioničara kod Registra  vrijednosnih papira FBiH  30 dana prije održavanja Skupštine Društva ili posljednjeg radnog dana koji prethodi tom roku, ako on pada u neradni dan.
 2. Pravo učešća u radu i odlučivanju na Skupštini  dioničar može ostvariti neposredno ili putem punomoćnika,   koji je dužan postupati prema uputama dioničara, a ako upute nije dobio, u skladu sa razumnom prosudbom najboljeg interesa dioničara-vlastodavca.
 3. Punomoć za učešće u radu i odlučivanju Skupštine Društva daje se u obliku pisane izjave, potpisane od strane dioničara – vlastodavca i punomoćnika, ovjerene u skladu sa propisima, i dostavlja se Društvulično, preporučenom poštanskom pošiljkom, faksom ili putem e-maila, najkasnije 3 (tri) dana prije dana određenog za održavanje  Skupštine.
 4. Dioničar ili grupa dioničara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica, ima pravo pismeno predložiti izmjenu dnevnog reda i prijedloga odluka Skupštine najkasnije u roku od 8 dana od dana objavljivanja  Obavještenja o sazivanju Skupštine.
 5. Dioničar/punomoćnik koji želi učestvovati u radu i odlučivanju Skupštine  dužan je  Odboru za glasanje  podnijeti prijavu za učešće u radu i odlučivanju   Skupštine najkasnije tri dana prije dana određenog za održavanje Skupštine neposredno ili preporučenom poštom na adresu SARAJEVO-OSIGURANJE d.d. Sarajevo, ul. Maršala Tita br.29 Punomoćnici su dužni priložiti  punomoć i fotokopiju isprave za identifikaciju  (lična karta ili pasoš) uz prijavu za učešće u radu i odlučivanju Skupštine, najkasnije tri dana prije dana određenog za održavanje Skupštine.
 6. Dioničaru /punomoćniku će se izdati potvrda o prijavi, koju je dužan predati Odboru za glasanje radi provjere ovlaštenja,prijave i identiteta,najkasnije 30 minuta prije vremena  određenog  za početak  Skupštine.
 7. Dioničar/punomoćnik koji je podnio urednu prijavu za učešće u radu i odlučivanju Skupštine ima pravo uvida u materijale za Skupštinu svakim radnim danom u vremenu od  10,30 do 13,00 sati  u  prostorijama Društva, Maršala Tita 29, Sarajevo, I (prvi) sprat, počev od dana objavljivanja Obavještenja o sazivanju Skupštine do dana održavanja Skupštine.

Nadzorni odbor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arhiva