Naše klijente je lako prepoznati!

Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta
9 Juna 2017, Novosti

Društvo za osiguranje

SARAJEVO-OSIGURANJE d.d. Sarajevo

 

 

U skladu sa članom 4. Pravilnika o sadržaju, rokovima i načinu objavljivanja izvještaja emitenta objavljujemo:

 

I Z V J E Š T A J

O DOGAĐAJU KOJI BITNO UTIČE NA FINANSIJSKO POSLOVANJE EMITENTA

 

I- OPĆI PODACI O EMITENTU  
– puna i skraćena firma Društvo za osiguranje SARAJEVO-OSIGURANJE d.d. Sarajevo

SARAJEVO-OSIGURANJE d.d. Sarajevo

– adresa sjedišta Čobanija 14, Sarajevo
– broj telefona i telefaxa, e-mail i

web.stranica:

664-141,fax:664-142, E-mail:info@ sarajevoosiguranje.ba             WWW.sarajevoosiguranje.ba
II-PODACI O DOGAĐAJU  
– navesti događaj iz člana 12. ili 13. Pravilnika

o sadržaju, rokovima i načinu objavljivanja

izvještaja  emitenta vrijednosnih papira

Nadzorni odbor donio Odluku  o sazivanju XXX redovne sjednice Skupštine dioničara emitenta, broj:01-1496  /17 od 06.06.2017.g.
– datum nastanka događaja 29.06.2017.g.
– kratak opis i razlog događaja  

Dnevni red XXX sjednice Skupštine:

– Usvajanje Godišnjeg Izvještaja o poslovanju SARAJEVO-OSIGURANJA d.d. Sarajevo za 2016. godinu koji uključuje

Izvještaj eksternog Revizora, Izvještaj o radu Nadzornog odbora i Odbora za reviziju za 2016.g.

– Donošenje odluke o  izboru eksternog revizora za  reviziju finansijskih izvještaja SARAJEVO-OSIGURANJE d.d. Sarajevo za 2017.g.

– Donošenje Odluke o promjeni sjedišta  Društva

SARAJEVO-OSIGURANJE d.d. Sarajevo

– Donošenje Statuta Društva SARAJEVO-OSIGURANJE d.d. Sarajevo

 

– potpis ovlaštene osobe odgovorne za

potpunost i  tačnost informacija iz izvještaja

Direktor društva

 

Arif Kulić,dipl.pravnik

– mjesto i datum podnošenja izvještaja

i potpis osobe koja je sačinila izvještaj

Sarajevo,09.06.2017.godine

 

E.Hadžić, dipl.pravnik

 

 

 

Arhiva