Naše klijente je lako prepoznati!

Obavještenje za dioničare društva SARAJEVO-OSIGURANJE D.D., Sarajevo
23 Decembra 2022, Novosti

Skupština društva Sarajevo-osiguranje d.d. Sarajevo je dana 15.12.2022.g usvojila Odluku o povećanju dioničkog kapitala emisijom dionica putem zatvorene ponude i Odluku o emisiji dionica zatvorenom ponudom. Odlukom je predviđena primjena prava preče kupnje.

Ovom emisijom se izdaje 769.231 redovnih (običnih) dionica nominalne vrijednosti 10,00 KM, a emisija dionica se vrši po fiksnoj cijeni od 13,00 KM po dionici.
Agencija za osiguranje u Federaciji BiH je dala suglasnost na povećanje osnovnog kapitala i emisiju dionica. Upis i uplata dionica vrši se u periodu od 20.2.2023. do 27.2.2023. godine. Dionice ove emisije će se uplatiti kod banke depozitara – Sparkasse Banka dd Bosna i Harecegovina, ulica Zmaja od Bosna broj 7, Sarajevo.
Prilikom ove emisije postojeći dioničari, koji su na dan donošenja odluke evidentirani na listi dioničara kod Registra vrijednosnih papira Federacije BiH, imaju pravo preče kupnje, u obimu kojim zadržavaju učešće u osnovnom kapitalu koje su imali prije ove emisije.

Utvrđivanje broja dionica čijom kupnjom postojeći dioničari zadržavaju sadašnji postotak učešća u osnovnom kapitalu društva dobije se kada se procenat učešća u osnovnom kapitalu društva pomnoži sa ukupnim brojem novoemitovanih dionica.

Ukoliko se kod izračunavanja pripadajućeg broja dionica po osnovu ovog prava ne dobije cijeli broj, vrši se zaokruživanje na manji cijeli broj, ako je ostatak manji od 50 % jedne dionice, odnosno na viši cijeli broj ako je ostatak jednak ili veći od 50 % od jedne dionice. Banka depozitar će sačiniti listu sa procentualnim učešćem prava na upis koje pripada postojećim dioničarima. Lista će biti dostupna kod Banke depozitara u periodu upisa i uplate dionica po osnovu prava preče kupnje za postojeće dioničare koji su se izjasnili za korištenje prava preče kupnje.

Uplata novih dionica po osnovu prava preče kupnje se vrši u novcu po fiksnoj vrijednosti od 13,00 KM. Dioničari koji namjeravaju koristiti pravo preče kupnje dužni su se o tome pismeno izjasniti u roku od 14 dana od dana prijema obavijesti, a u slučaju da se dioničar ne izjasni u navedenom roku smatrat će se da je ponuda odbijena. Pod danom prijema obavijesti će se smatrati dan objave obavijesti u dnevnim novinama: „Dnevni avaz“ i web stranici emitenta. Dioničari koji se u roku od 14 dana izjasni da namjeravaju koristiti pravo preče kupnje, upis i uplatu dionica po osnovu prava preče kupnje će izvršiti kod banke depozitara. U slučaju da se dioničar ne izjasni u navedenom roku, smatrati će se da ne želi koristiti pravo preče kupnje, odnosno da je ponuda odbijena.

Arhiva