Naše klijente je lako prepoznati!

Obavještenje o sazivanju XXXVI vanredne  Skupštine dioničara  SARAJEVO-OSIGURANJE d.d. Sarajevo
18 Novembra 2021, Nekategorisano, Novosti

Društvo  za osiguranje  SARAJEVO – OSIGURANJE d.d. Sarajevo- Sarajevo, Maršala Tita 29, Fax: 033/66 41 42,  E-mail : sbuzo@sarajevoosiguranje.ba

Na osnovu Odluke o sazivanju Skupštine SARAJEVO-OSIGURANJE d.d. Sarajevo donesene na sjednici  Nadzornog odbora dana 28.10.2021. godine i odredbi člana 113. i 117. Statuta SARAJEVO-OSIGURANJE d.d., Sarajevo, Nadzorni odbor objavljuje

O B A V J E Š T E NJ E

o sazivanju XXXVI vanredne  Skupštine dioničara  SARAJEVO-OSIGURANJE d.d. Sarajevo

I  XXXVI vanredne Skupština dioničara  SARAJEVO-OSIGURANJE d.d. Sarajevo saziva se za dan  15.12.2021. godine sa početkom u 11,00 sati.

Skupština će se održati u sjedištu Društva u Sarajevu, ulica Maršala Tita 29   (I sprat).

II Za Skupštinu dioničara je utvrđen sljedeći:

Dnevni red

 1. Izbor radnih tijela Skupštine:
  a) Izbor predsjednika Skupštine
  b) Izbor dva ovjerivača zapisnika
 2. Donošenje Odluka o :
  a) Razrješenju 1 člana Nadzornog odbora SARAJEVO-OSIGURANJA d.d. Sarajevo zbog ostavke
  b) Izboru 1 novog člana Nadzornog odbora SARAJEVO-OSIGURANJA d.d. Sarajevo
 3. Donošenje Odluka o :
  a) Razrješenju 2 člana Odbora za reviziju SARAJEVO-OSIGURANJA d.d. Sarajevo zbog ostavke
  b) Izboru 1 novog člana Odbora za reviziju SARAJEVO-OSIGURANJA d.d. Sarajevo
 1. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Društva SARAJEVO-OSIGURANJE d.d. Sarajevo

 

 

III Predsjedavajući,predsjednik,Odbor za glasanje i ovjerivači zapisnika Skupštine:

 1. Radom Skupštine predsjedavaće prisutni dioničar ili punomoćnik dioničara sa najvećim brojem dionica sa pravom glasa do izbora predsjednika Skupštine.

Skupština  većinom glasova,između prisutnih dioničara i punomoćnika dioničara, bira predsjednika Skupštine i dva (2) ovjerivača zapisnika .

 1. Utvrđivanje kvoruma i rezultata na Skupštini dioničara  vršiće Odbor za glasanje u sastavu: Čerimagić Hasibović Ajla, predsjednik, Sahačić Nadira i Bužo Selva, članovi.
 2. Za zapisničara se predlaže Emira Hadžić.

 

IV Nadzorni odbor je utvrdio prijedloge odluka  po tačkama  2., 3. i 4. dnevnog reda  i  predlaže Skupštini da donese odluke o:

 

2.

 1. a) Razrješenju 1 člana Nadzornog odbora SARAJEVO-OSIGURANJA d.d. Sarajevo zbog ostavke
 2. b) Izboru 1 novog člana Nadzornog odbora SARAJEVO-OSIGURANJA d.d. Sarajevo

 

3.

 1. a) Razrješenju 2 člana Odbora za reviziju SARAJEVO-OSIGURANJA d.d. Sarajevo

zbog ostavke

 1. b) Izboru 1 novog člana Odbora za reviziju SARAJEVO-OSIGURANJA d.d. Sarajevo

 

 1. Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Društva SARAJEVO-OSIGURANJE d.d.

Sarajevo

 

 

Kandidata za člana Nadzornog odbora može predložiti dioničar ili grupa dioničara sa najmanje 5% dionica sa pravom glasa najkasnije 8 dana od dana objavljivanja Obavještenja o sazivanju Skupštine.

Prijedlog kandidata treba da sadrži potrebne informacije, adresu i telefon.

Predloženi kandidat je dužan uz kraću biografiju i izjavu o prihvatanju kandidature dostavit dokaze u skladu sa Zakonom o privrednim društvima(“Službene novine Federacije BiH” br. 81/15), Zakonu o osiguranju (“Službene novine Federacije BiH” broj 23/17)  i Statutom društva.

Za člana Odbora za reviziju može biti imenovana osoba :

–          koja nije zaposlena u Društvu

–          koja nije član Nadzornog odbora ili Uprave društva

–          koja nema direktni finansijski ili indirektni interes u Društvu izuzev naknade po

osnovu te funkcije.

Predloženi kandidat je dužan uz kraću biografiju i izjavu o prihvatanju kandidature dostavit dokaze u skladu sa Zakonom o privrednim društvima(“Službene novine Federacije BiH” br. 81/15), Zakonu o osiguranju (“Službene novine Federacije BiH” broj 23/17)  i Statutom društva.

Konačne liste kandidata za imenovanje u Nadzorni odbor  i Odbor za reviziju utvrdit će sadašnji Nadzorni odbor i objaviti na isti način kao i obavještenje o sazivanje Skupštine, u roku od 8 dana po isteku roka za predlaganje.

 

V  Prijave i pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine:

 1. Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine imaju dioničari koji se nalaze na listi dioničara kod Registra  vrijednosnih papira FBiH  30 dana prije održavanja Skupštine Društva ili posljednjeg radnog dana koji prethodi tom roku, ako on pada u neradni dan.
 2. Pravo učešća u radu i odlučivanju na Skupštini  dioničar može ostvariti neposredno ili putem punomoćnika,   koji je dužan postupati prema uputama dioničara a ako upute nije dobio, u skladu sa razumnom prosudbom najboljeg interesa dioničara-vlastodavca.
 3. Punomoć mora biti u pisanom obliku,ovjerena, potpisana od strane dioničara –vlastodavca i punomoćnika i dostavlja se Društvu, lično, poštanskom pošiljkom, faxom ili putem e-maila, najkasnije tri dana prije održavanja Skupštine.
 4. Dioničar ili grupa dioničara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica, ima pravo pismeno predložiti izmjenu dnevnog reda i prijedloga odluka Skupštine najkasnije u roku od 8 dana od dana objavljivanja  Obavještenja o sazivanju Skupštine.
 5. Dioničar/punomoćnik koji želi učestvovati u radu i odlučivanju Skupštine  dužan je  Odboru za glasanje  podnijeti prijavu za učešće u radu i odlučivanju   Skupštine najkasnije tri dana prije dana određenog za održavanje Skupštine neposredno ili preporučenom poštom na adresu SARAJEVO-OSIGURANJE d.d. Sarajevo, ul. Maršala Tita 29. Punomoćnici su dužni priložiti  punomoć i fotokopiju isprave za identifikaciju  (lična karta ili pasoš) uz prijavu za učešće u radu i odlučivanju Skupštine, najkasnije tri dana prije dana određenog za održavanje Skupštine.
 6. Dioničaru /punomoćniku će se izdati potvrda o prijavi, koju je dužan predati Odboru za glasanje radi provjere ovlaštenja,prijave i identiteta,najkasnije 30 minuta prije vremena  određenog  za početak  Skupštine.
 7. Dioničar/punomoćnik koji je podnio urednu prijavu za učešće u radu i odlučivanju Skupštine ima pravo uvida u materijale za Skupštinu svakim radnim danom u vremenu od  10,30 do 13,00 sati  u  prostorijama Društva, Maršala Tita 29, Sarajevo, I (prvi) sprat, počev od dana objavljivanja Obavještenja o sazivanju Skupštine do dana održavanja Skupštine.

Konačnu listu kandidata možete preuzeti ovdje.

Arhiva