Naše klijente je lako prepoznati!

OBAVJEŠTEJNE o sazivanju XXIV redovne Skupštine dioničara SARAJEVO-OSIGURANJE d.d. Sarajevo
12 Marta 2013, Nekategorisano

Društvo za osiguranje SARAJEVO – OSIGURANJE d.d. Sarajevo- Sarajevo, Čobanija 14.
Fax: 033/66 41 42, E-mail : sbuzo@sarajevoosiguranje.ba

Na osnovu Odluke o sazivanju Skupštine SARAJEVO-OSIGURANJE d.d. Sarajevo donesene na sjednici Nadzornog odbora dana 27.02.2013.godine i odredbi člana 119. i 123. Statuta SARAJEVO-OSIGURANJE d.d., Sarajevo, Nadzorni odbor objavljuje

O B A V J E Š T E NJ E
o sazivanju XXIV redovne Skupštine dioničara SARAJEVO-OSIGURANJE d.d. Sarajevo

I XXIV Skupština dioničara SARAJEVO-OSIGURANJE d.d. Sarajevo saziva se za dan
29.03.2013.godine (petak) sa početkom u 10,00 sati.
Skupština će se održati u sjedištu Društva u Sarajevu, ulica Čobanija 14( III sprat –sala za sjednice).

II Za Skupštinu dioničara je utvrđen slijedeći:

D n e v n i r e d
1. Izbor radnih tijela Skupštine:
a) Izbor predsjednika Skupštine
b) Izbor dva ovjerivača zapisnika
2. Usvajanje Godišnjeg Izvještaja o poslovanju SARAJEVO-OSIGURANJA d.d.Sarajevo
za 2012.godinu koji uključuje izvještaj eksternog Revizora,Izvještaj o radu Nadzornog odbora
i Odbora za reviziju za 2012.g.
3. Donošenje Odluke o rasporedu i načinu upotrebe dobiti za 2012.g.
4. Donošenje Odluke o pokriću akumuliranog gubitka iz ranijih godina

III Predsjedavajući,predsjednik,Odbor za glasanje i ovjerivači zapisnika Skupštine:
1. Radom Skupštine predsjedavaće prisutni dioničar ili punomoćnik dioničara sa najvećim brojem dionica sa pravom glasa do izbora predsjednika Skupštine.
Skupština većinom glasova,između prisutnih dioničara i punomoćnika dioničara, bira predsjednika Skupštine i dva (2) ovjerivača zapisnika .
2. Utvrđivanje kvoruma i rezultata na Skupštini dioničara vršiće Odbor za glasanje u sastavu: Zorlak Samir, predsjednik ,Nuhanović Amira i Bužo Selva, članovi.
3. Za zapisničara se predlaže Azijada Duvnjak.

IV Nadzorni odbor je utvrdio prijedloge odluka po tačkama 2.,3. i 4. dnevnog reda i predlaže
Skupštini donošenje odluka o :
2. usvajanju godišnjeg Izvještaja o poslovanju SARAJEVO-OSIGURANJA d.d. Sarajevo za 2012.godinu
koji uključuje izvještaj eksternog Revizora izvještaj o radu Nadzornog odbora i Odbora za reviziju za
2012.g..
3. rasporedu i načinu upotrebe dobiti za 2012.g.,
4. pokriću akumuliranog gubitka iz ranijih godina.

V Prijave i pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine:
1. Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine imaju dioničari koji se nalaze na listi dioničara kod Registra vrijednosnih papira FBiH 30 dana prije održavanja Skupštine Društva ili posljednjeg radnog dana koji prethodi tom roku, ako on pada u neradni dan.
2. Pravo učešća u radu i odlučivanju na Skupštini dioničar može ostvariti neposredno ili putem punomoćnika, koji je dužan postupati prema uputama dioničara a ako upute nije dobio, u skladu sa razumnom prosudbom najboljeg interesa dioničara-vlastodavca.
3. Punomoć mora biti u pisanom obliku , potpisane od strane dioničara –vlastodavca i punomoćnika i dostavlja se Društvu, lično, poštanskom pošiljkom, faxom ili putem e-maila, najkasnije tri dana prije održavanja Skupštine.
4. Dioničar ili grupa dioničara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica , ima pravo pismeno predložiti izmjenu dnevnog reda i prijedloga odluka Skupštine najkasnije u roku od 8 dana od dana objavljivanja Obavještenja o sazivanju Skupštine.

5. Dioničar/punomoćnik koji želi učestvovati u radu i odlučivanju Skupštine dužan je Odboru za glasanje podnijeti prijavu za učešće u radu i odlučivanju Skupštine najkasnije tri dana prije dana određenog za održavanje Skupštine neposredno ili preporučenom poštom na adresu SARAJEVO-OSIGURANJE d.d. Sarajevo, ul. Čobanija br.14. Punomoćnici su dužni priložiti punomoć i fotokopiju isprave za identifikaciju (lična karta ili pasoš) uz prijavu za učešće u radu i odlučivanju Skupštine, najkasnije tri dana prije dana određenog za održavanje Skupštine.
6. Dioničaru /punomoćniku će se izdati potvrda o prijavi, koju je dužan predati Odboru za glasanje radi provjere ovlaštenja,prijave i identiteta,najkasnije 30 minuta prije vremena određenog za početak Skupštine.
7. Dioničar/punomoćnik koji je podnio urednu prijavu za učešće u radu i odlučivanju Skupštine ima pravo uvida u materijale za Skupštinu svakim radnim danom u vremenu od 10,30 do 13,00 sati u prostorijama Društva, Čobanija br.14, Sarajevo, II ( drugi) sprat , počev od dana objavljivanja Obavještenja o sazivanju Skupštine do dana održavanja Skupštine.
Predsjednik Nadzornog odbora

Kulo Midhat,dipl.ecc.

Arhiva