Naše klijente je lako prepoznati!

Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta
10 Marta 2014, Nekategorisano

Društvo za osiguranje

 

SARAJEVO-OSIGURANJE d.d. Sarajevo


 

U skladu sa članom 4. Pravilnika o sadržaju, rokovima i načinu objavljivanja izvještaja emitenta objavljujemo:

 

 

I Z V J E Š T A J

 

O DOGAĐAJU KOJI BITNO UTIČE NA FINANSIJSKO POSLOVANJE EMITENTA

 

 

 

I- OPĆI PODACI O EMITENTU

 

– puna i skraćena firma

Društvo za osiguranje SARAJEVO-OSIGURANJE d.d. Sarajevo

SARAJEVO-OSIGURANJE d.d. Sarajevo

– adresa sjedišta

Čobanija 14,Sarajevo

– broj telefona i telefaxa, e-mail i   web.stranica:

664-141,fax:664-142,

E-mail:info@sarajevoosiguranje.ba             WWW.sarajevoosiguranje.ba

II-PODACI O DOGAĐAJU

 

– navesti događaj iz člana 12. ili 13. Pravilnikao sadržaju, rokovima i načinu objavljivanjaizvještaja  emitenta vrijednosnih papira

Nadzorni odbor donio Odluku  o sazivanju XXVI redovne sjednice Skupštine dioničara emitenta broj:01-399/14 od 27.02.2014.g.


– datum nastanka događaja

31.03.2014.g.

– kratak opis i razlog događaja

 Dnevni red XXVI sjednice Skupštine:

  Usvajanje Godišnjeg Izvještaja o poslovanju SARAJEVO-OSIGURANJA d.d. Sarajevo za  2013.godinu koji uključuje  izvještaj eksternog Revizora, Izvještaj o radu Nadzornog odbora i  Odbora za  reviziju za 2013.g.,

– donošenje Odluke o rasporedu i načinu  upotrebe dobiti za  2013.g.,

– donošenje odluke o  izboru eksternog revizora za reviziju finansijskih izvještaja SARAJEVO-OSIGURANJE d.d. Sarajevo za 2014.g. 

– potpis ovlaštene osobe odgovorne za  potpunost i  tačnost informacija iz izvještaja

Direktor društva

Midhat Terzić,dipl.ecc.

– mjesto i datum podnošenja izvještaja

  i potpis osobe koja je sačinila izvještaj

Sarajevo,10.03.2014.godine

             

 

Arhiva