Naše klijente je lako prepoznati!

Obavještenje o sazivanju XXVI redovne Skupštine dioničara SARAJEVO-OSIGURANJE d.d. Sarajevo
7 Marta 2014, Nekategorisano

 

Društvo  za osiguranje  SARAJEVO – OSIGURANJE d.d. Sarajevo- Sarajevo, Čobanija 14.

Fax: 033/66 41 42,  E-mail : sbuzo@sarajevoosiguranje.ba

 

Na osnovu Odluke  o sazivanju Skupštine SARAJEVO-OSIGURANJE d.d. Sarajevo donesene na sjednici  Nadzornog odbora  dana 27.02.2014.godine i odredbi člana 119. i 123. Statuta SARAJEVO-OSIGURANJE d.d.,  Sarajevo, Nadzorni odbor objavljuje

 

O B A V J E Š T E NJ E

o sazivanju XXVI  redovne  Skupštine dioničara  SARAJEVO-OSIGURANJE d.d. Sarajevo

 

I  XXVI  Skupština dioničara  SARAJEVO-OSIGURANJE d.d. Sarajevo saziva se za dan    

               31.03. 2014.godine (ponedjeljak) sa početkom u 11,00 sati.

    Skupština će se održati u sjedištu Društva u  Sarajevu, ulica  Čobanija 14( III sprat –sala za sjednice).

II   Za Skupštinu dioničara je utvrđen slijedeći:

D n e v n i   r e d

1. Izbor radnih tijela Skupštine:

a) Izbor predsjednika Skupštine

b) Izbor dva ovjerivača zapisnika

2.  Usvajanje Godišnjeg Izvještaja o poslovanju SARAJEVO-OSIGURANJA d.d. Sarajevo za 2013.godinu koji uključuje  izvještaj eksternog Revizora,Izvještaj o radu Nadzornog odbora i Odbora za reviziju za 2013.g.

3.  Donošenje Odluke o rasporedu i načinu  upotrebe dobiti za 2013.g.

4.  Donošenje odluke o  izboru eksternog revizora za  reviziju finansijskih izvještaja SARAJEVO-OSIGURANJE d.d. Sarajevo za 2014.g.

  III Predsjedavajući,predsjednik,Odbor za glasanje i ovjerivači zapisnika Skupštine:

1. Radom Skupštine predsjedavaće prisutni dioničar ili punomoćnik dioničara sa najvećim brojem dionica sa pravom glasa do izbora predsjednika Skupštine. Skupština  većinom glasova,između prisutnih dioničara i punomoćnika dioničara, bira predsjednika Skupštine i dva (2) ovjerivača zapisnika .

2. Utvrđivanje  kvoruma i rezultata na Skupštini dioničara  vršiće Odbor za glasanje u sastavu: Zorlak Samir, predsjednik, Nuhanović Amira i Bužo Selva, članovi.

3.  Za zapisničara se predlaže Azijada Duvnjak.

IV Nadzorni odbor je utvrdio prijedlog odluke  pod tačkom  2., 3. i 4. dnevnog reda  i  predlaže Skupštini da donese odluke o:    

2. usvajanju godišnjeg Izvještaja o poslovanju SARAJEVO-OSIGURANJA d.d. Sarajevo zaOdbora za reviziju za 2013.g.

3  rasporedu i načinu  upotrebe dobiti za 2013.g.

4. izboru eksternog revizora za  reviziju finansijskih izvještaja SARAJEVO- OSIGURANJE d.d.  Sarajevo za 2014.g.

V  Prijave i pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine:

1.    Pravo učešća u  radu i odlučivanju Skupštine imaju dioničari koji se nalaze na listi dioničara kod Registra  vrijednosnih papira FBiH  30 dana prije održavanja Skupštine Društva ili posljednjeg radnog dana koji prethodi tom roku, ako on pada u neradni dan.

2.    Pravo učešća u radu i odlučivanju na Skupštini  dioničar može ostvariti neposredno ili putem punomoćnika,   koji je dužan postupati prema uputama dioničara a ako upute nije dobio, u skladu sa razumnom prosudbom najboljeg interesa dioničara-vlastodavca.

3.    Punomoć mora biti u pisanom obliku , potpisane od strane dioničara –vlastodavca i punomoćnika  i dostavlja se Društvu, lično, poštanskom pošiljkom, faxom ili putem e-maila, najkasnije tri dana prije održavanja Skupštine.

4.    Dioničar ili grupa dioničara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica , ima pravo pismeno predložiti izmjenu dnevnog reda i prijedloga odluka Skupštine najkasnije  u roku od 8 dana od dana objavljivanja  Obavještenja o sazivanju Skupštine.

5.    Dioničar/punomoćnik koji želi učestvovati  u radu i odlučivanju Skupštine  dužan je  Odboru za glasanje   podnijeti prijavu za učešće u radu i odlučivanju   Skupštine najkasnije tri dana prije dana određenog za održavanje Skupštine neposredno ili preporučenom poštom na adresu SARAJEVO-OSIGURANJE d.d. Sarajevo, ul. Čobanija br.14. Punomoćnici su dužni priložiti  punomoć i fotokopiju isprave za identifikaciju  (lična karta ili pasoš) uz prijavu za učešće u radu i odlučivanju Skupštine, najkasnije tri dana prije dana određenog za održavanje Skupštine.

6.    Dioničaru /punomoćniku će se izdati potvrda o prijavi, koju je dužan predati Odboru za glasanje radi provjere ovlaštenja,prijave i identiteta,najkasnije 30 minuta prije vremena  određenog  za početak  Skupštine.

7.    Dioničar/punomoćnik koji je podnio urednu prijavu za učešće u radu i odlučivanju Skupštine  ima pravo uvida u materijale za Skupštinu svakim radnim danom u vremenu od  10,30 do 13,00 sati  u  prostorijama Društva, Čobanija br.14, Sarajevo, II ( drugi) sprat , počev od dana objavljivanja Obavještenja o sazivanju Skupštine do dana održavanja Skupštine.

                                                                                                   Predsjednik  Nadzornog odbora

                                                                                                           Kulo Midhat,dipl.ecc.

 

Arhiva