Naše klijente je lako prepoznati!

Saopćenje Sarajevo-osiguranja povodom spiska primanja Porezne uprave F BiH
9 Januara 2014, Nekategorisano

Sarajevo-osiguranje d.d. nije „javni organ“ niti su zaposleni u Sarajevo-osiguranju d.d. „javni funkcioneri“ odnosno „državni službenici“, kako to sugeriše spisak primanja zaposlenih u javnim organima koji je Porezna uprava F BiH (PUF BiH) 25.12.2013. dostavila Parlamentu F BiH i koji je objavljen u medijima. Sarajevo-osiguranje d.d. je dioničko društvo sa većinski privatnim kapitalom koje već godinama zasluženo drži vodeću poziciju na tržištu među 23 osiguravajuća društva u BiH. Praveći spisak, Porezna uprava F BiH je zloupotrijebila izvode iz poreznih prijava zaposlenika Sarajevo-osiguranja d.d. i svrstala ih u istu kategoriju sa onima koji troše novac poreskih obveznika na svoje plaće. Istovremeno PUF BiH je dezinformirala Parlament sa formulacijom da se radi o „najvišim neto plaćama u javnim organima“. Tom tendencioznom zamjenom termina Porezna uprava F BiH nanijela je veliku štetu Sarajevo-osiguranju d.d. kao većinski privatnom dioničkom društvu i njegovim zaposlenicima koji su se našli na ovom spisku iako su njihove mjesečne neto plaće višestruko niže od objavljenih iznosa, a pogotovo su manje od prosjeka plaća u finansijskom sektoru. Objavljeni podaci su dobiveni tako što su pod navodne „neto plaće“ svrstana i sabrana sva druga primanja, od, recimo, godišnjih naknada za porodiljsko odsustvo, do menadžerskih osiguranja, otpremnina, bonusa i drugih ugovorom predviđenih primanja. Umjesto pogrešne interpretacije podataka iz porezne prijave, Porezna uprava F BiH je mogla dostaviti Parlamentu i javnosti podatak da Sarajevo-osiguranje redovno izmiruje sve svoje obaveze prema državi i uposlenicima, da samo po osnovu poreza i doprinosa godišnje budžeti ove države od Sarajevo-osiguranja dobiju oko 4,5 miliona KM ili oko 13.000 prosječnih penzija, da je u poslijeratnom periodu Sarajevo-osiguranje iz redovnog poslovanja isplatilo oko 55 miliona KM tzv. prijeratnih šteta koje su državna obaveza iz perioda kada je država bila vlasnik Sarajevo-osiguranja, da je u prvih 11 mjeseci 2013 godine svojim osiguranicima i klijentima Sarajevo-osiguranje isplatilo 26,8 miliona KM… Sve to u tržišnoj utakmici, boreći se za kvalitet usluga osiguranja, zadovoljstvo osiguranika, provodeći zakone i odluke dioničara i opstajući zahvaljujući rezultatima rada u oštroj konkurenciji 23 osiguravajuća društva. Radi negativnih posljedica po ugled i poslovanje osiguravajućeg društva koje je već skoro sedam decenija na tržištu osiguranja BiH, Sarajevo-osiguranje  razmatra poduzimanje adekvatnih koraka za satisfakciju zbog pričinjene štete.

Arhiva