Naše klijente je lako prepoznati!

Obavještenje o sazivanju XXVIII redovne Skupštine dioničara SARAJEVO-OSIGURANJE d.d. Sarajevo
23 Marta 2015, Nekategorisano

Sarajevo – osiguranje d.d. Sarajevo,Čobanija 14 Sarajevo

fax: 033/66 41 42,  E-mail : sbuzo@sarajevoosiguranje.ba

 

Na osnovu Odluke  o sazivanju Skupštine SARAJEVO-OSIGURANJE d.d. Sarajevo donijete na IV sjednici  Nadzornog odbora održanoj dana 26.02.2015.godine i odredbi člana 119. i 123. Statuta SARAJEVO-OSIGURANJE d.d.,  Sarajevo, Nadzorni odbor objavljuje

 

O B A V J E Š T E NJ E

o sazivanju XXVIII  redovne  Skupštine dioničara  SARAJEVO-OSIGURANJE d.d. Sarajevo

 

I  XXVIII  Skupština dioničara  SARAJEVO-OSIGURANJE d.d. Sarajevo saziva se za dan    

    08.04.2015.godine ( srijeda ) sa početkom u 11,00  sati.

     Skupština će se održati u sjedištu Društva u  Sarajevu, ulica  Čobanija 14( III sprat –sala za sjednice).

II   Za Skupštinu dioničara je utvrđen slijedeći:

D n e v n i   r e d

 1. Izbor radnih tijela Skupštine:

a)      Izbor predsjednika Skupštine

b)      Izbor dva ovjerivača zapisnika Skupštine

 1. Usvajanje Godišnjeg izvještaja o poslovanju Sarajevo – osiguranje d.d. Sarajevo za 2014.godinu koji uključuje izvještaj eksternog revizora, Izvještaj o radu Nadzornog odbora i Odbora za reviziju za 2014. godinu.
 2. Donošenje Odluke o rasporedu i načinu upotrebe dobiti za 2014.godinu
 3. 4.      Donošenje Odluke o izboru eksternog revizora za reviziju finansijskih izvještaja Sarajevo – osiguranje d.d. Sarajevo za 2015.godinu

III Predsjedavajući,predsjednik,Odbor za glasanje i ovjerivači zapisnika Skupštine:

1.  Radom Skupštine predsjedavaće prisutni dioničar ili punomoćnik dioničara sa najvećim brojem dionica sa pravom glasa do izbora predsjednika Skupštine.

Skupština  većinom glasova,između prisutnih dioničara i punomoćnika dioničara, bira predsjednika Skupštine i dva (2) ovjerivača zapisnika .

2.  Utvrđivanje  kvoruma i rezultata na Skupštini dioničara po odluci Nadzornog odbora vršiće Odbor za glasanje u sastavu: Zorlak Samir, predsjednik ,Nuhanović Amira i Bužo Selva, članovi.

3.  Zapisničar na Skupštini  je sekretar Društva.

IV Nadzorni odbor je utvrdio prijedloge odluka  po tačkama   2), 3) i 4) dnevnog reda  i predlaže Skupštini   da donese odluke o  :

2.  Usvajanju Godišnjeg izvještaja o poslovanju Sarajevo – osiguranje d.d. Sarajevo za 2014.godinu koji uključuje izvještaj eksternog revizora, Izvještaj o radu Nadzornog odbora i Odbora za reviziju za 2014. Godinu.

3. rasporedu i načinu upotrebe dobiti za 2014.godinu

4. izboru eksternog revizora za  reviziju finansijskih izvještaja SARAJEVO- OSIGURANJE d.d. Sarajevo za 2015.g.

V  Prijave i pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine:

 1. Pravo učešća u  radu i odlučivanju Skupštine imaju dioničari koji se nalaze na listi dioničara kod Registra  vrijednosnih papira FBiH  30 dana prije održavanja Skupštine Društva ili posljednjeg radnog dana koji prethodi tom roku, ako on pada u neradni dan.
 2.   Pravo učešća u radu i odlučivanju na Skupštini  dioničar može ostvariti neposredno ili putem punomoćnika,   koji je dužan postupati prema uputama dioničara a ako upute nije dobio, u skladu sa razumnom prosudbom najboljeg interesa dioničara-vlastodavca.
 3.   Punomoć mora biti u pisanom obliku , potpisana od strane dioničara –vlastodavca i punomoćnika  i dostavlja se Društvu, lično, poštanskom pošiljkom, faxom ili putem e-maila, najkasnije tri dana prije održavanja Skupštine.
 4.   Dioničar ili grupa dioničara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica , ima pravo pismeno predložiti izmjenu dnevnog reda i prijedloga odluka Skupštine najkasnije  u roku od 8 dana od dana objavljivanja  Obavještenja o sazivanju Skupštine.
 5. Dioničar/punomoćnik koji želi učestvovati  u radu i odlučivanju Skupštine  dužan je  Odboru za glasanje   podnijeti prijavu za učešće u radu i odlučivanju   Skupštine najkasnije tri dana prije dana određenog za održavanje Skupštine neposredno ili preporučenom poštom na adresu SARAJEVO-OSIGURANJE d.d. Sarajevo, ul. Čobanija br.14. Punomoćnici su dužni priložiti  punomoć i fotokopiju isprave za identifikaciju  (lična karta ili pasoš) uz prijavu za učešće u radu i odlučivanju Skupštine, najkasnije tri dana prije dana određenog za održavanje Skupštine .
 6.   Dioničaru /punomoćniku će se izdati potvrda o prijavi, koju je dužan predati Odboru za glasanje radi provjere ovlaštenja,prijave i identiteta,najkasnije 30 minuta prije vremena  određenog  za početak  Skupštine.
 7. Dioničar/punomoćnik koji je podnio urednu prijavu za učešće u radu i odlučivanju Skupštine  ima pravo uvida u materijale za Skupštinu svakim radnim danom u vremenu od  10,30 do 13,00 sati  u  prostorijama Društva, Čobanija br.14, Sarajevo, II ( drugi) sprat , počev od dana objavljivanja Obavještenja o sazivanju Skupštine do dana održavanja Skupštine.

 

                          Predsjednik  Nadzornog odbora

                                                                    Midhat  Kulo,dipl.ecc.

 

 

 

 

 

 

 

 

Arhiva