Naše klijente je lako prepoznati!

Osiguranje nezgode

Nezgode se mogu desiti svakome od nas! Osim što narušavaju naše zdravlje, trajno ili privremeno, nezgode prouzrokuju i finansijske izdatke. Nezgode ne možemo predvidjeti, često ni spriječiti, ali možemo ublažiti štetne finansijske posljedice njihovog dešavanja.Osiguranje nezgode je osiguranje koje pokriva štetu nastalu usljed nezgode, to je vrsta osiguranja osobe od iznenadnih i nepredvidljivih događaja.Nezgodom se smatra svaki iznenadni i od volje osiguranika nezavisni događaj, koji djelujući uglavnom spolja i naglo na tijelo osiguranika ima za posljedicu njegovu smrt, potpuni ili djelimični invaliditet, prolaznu nesposobnost za rad ili narušenje zdravlja koje zahtijeva ljekarsku pomoć.Ugovarač osiguranja plaća određenu godišnju premiju, a Sarajevo osiguranje se obavezuje na isplatu ugovorene odštete ako se dogodi nesretni slučaj.

U kojem slučaju se plaća odšteta?

 Rizici koji se mogu ugovoriti:

 osnovni:

 • smrt usljed bolesti (prirodna smrt),
 • smrt usljed nesretnog slučaja,
 • posljedice trajnog invaliditeta,

 dodatni:

 • dnevna naknada (prolazna nesposobnost za rad) i
 • troškovi liječenja zbog posljedice nesretnog slučaja.

 Osiguravajuće pokriće

 Ovo osiguranje teritorijalno i vremenski nije ograničeno, što znači da nosimo rizik u bilo koje vrijeme i na bilo kojem mjestu.

 Ko se može osigurati?

U pravilu se mogu osigurati osobe od navršenih 14 do navršenih 75 godina života. Osobe mlađe od 14 (npr. djeca i učenici) i starije od 75 godina (npr. penzioneri) mogu biti osigurane samo ako je to posebnim ili dopunskim uvjetima predviđeno.

 Osiguranje može biti individualno (pojedinačno) ili kolektivno (grupno) pa se tako npr. može ugovoriti:

 • pojedinačno osiguranje (paušalno)
 • osiguranje članova domaćinstva (porodica)
 • kolektivno osiguranje zaposlenih (radnici)
 • kolektivno osiguranje učenika i studenata
 • osiguranje sportskih organizacija i /ili takmičenja
 • osiguranje gostiju hotela
 • kolektivno osiguranje vlasnika kreditnih kartica
 • osiguranje putnika u prevozu (obavezno i dobrovoljno) ...

Kolektivnim osiguranjem obuhvaćene su sve osobe datog kolektiva, bez obzira na njihovo zdravstveno stanje, opštu radnu sposobnost i godine starosti (osobe lišene poslovne sposobnosti u svakom slučaju su isključene iz osiguranja, osim ako zakonom nije drugačije određeno).

 Vrijeme osiguranja

 Trajanje osiguranja određuje se ugovorom.

 Premija osiguranja

 Premija osiguranja zavisi od ugovorene varijante osiguranih rizika i kombinacija ugovorenih suma za osigurane rizike.

 Plaćanje se može ugovoriti u slijedećim rokovima:

 • u cijelosti (prilikom zaključenja ugovora o osiguranju),
 • polugodišnje,
 • kvartalno ili
 • mjesečno.

   Obim obaveza osiguravatelja

 • Od prvog dana trajanja osiguranja u obavezi smo da isplatimo cijelu ugovorenu osiguranu sumu kada kao posljedica nesretnog slučaja nastupi smrt osiguranika.
 • Cijelu osiguranu sumu ako osiguranik umre prirodnom smrću nakon što protekne šest mjeseci od početka osiguranja, a pola osigurane sume ako smrt od bolesti nastupi u prvih šest mjeseci trajanja osiguranja.
 • Cijelu osiguranu sumu za slučaj invaliditeta, ako usljed nesretnog slučaja kod osiguranika nastupi potpuni invaliditet, a procenat od osigurane sume koji odgovara procentu invaliditeta koji je ostavila povreda osiguranika.
 • U obavezi smo naknaditi stvarne i nužne troškove liječenja ukoliko su posljedica nesretnog slučaja do ugovorenih iznosa.

 Kod pojedinih specifičnih djelatnosti ili okolnosti ako nije posebno ugovoreno i ako nije plaćena odgovarajuća premija, vrši se srazmjerno smanjenje naknade kada nastane nesretni slučaj (npr. kod upražnjavanja posebno opasnih sportova kao što su alpinizam, borilački sportovi ili upravljanje avionom).

 Isključene su sve obaveze Osiguravatelja, ako je nesretni slučaj nastao:

 1. usljed zemljotresa,
 2. usljed ratnih događaja,
 3. usljed aktivnog učešća u oružanim akcijama,
 4. pri upravljanju vazdušnim aparatima svih vrsta, plovnim objektima, motornim i drugim vozilima bez propisane službene isprave
 5. usljed pokušaja ili izvršenja samoubistva osiguranika iz bilo kog razloga,
 6. usljed toga što je osiguranik namjerno prouzrokovao nesretni slučaj,
 7. usljed toga što je korisnik namjerno prouzrokovao smrt osiguranika,
 8. pri pripremanju, pokušaju ili izvršenju krivičnog djela sa predumišljajem kao i pri bijegu poslije takve radnje,
 9. usljed dokazane uzročne veze između djelovanja narkotičnih sredstava ili alkoholisanog stanja osiguranika i nastanka nesretnog slučaja.

 

 

 

 

Arhiva