Naše klijente je lako prepoznati!

Obavještenje o sazivanju XXVII (dvadesetsedme) redovne Skupštine dioničara SARAJEVO-OSIGURANJE d.d. Sarajevo
20 Augusta 2014, Nekategorisano

Društvo  za osiguranje  SARAJEVO – OSIGURANJE d.d. Sarajevo

                        Sarajevo, Čobanija 14.

Fax: 033/66 41 42,  E-mail : sbuzo@sarajevoosiguranje.ba

 

 

Na osnovu Odluke  o sazivanju Skupštine SARAJEVO-OSIGURANJE d.d. Sarajevo donesene na sjednici  Nadzornog odbora  dana 18.08.2014.godine,Statuta SARAJEVO-OSIGURANJE d.d.,  Sarajevo i člana 10. Pravilnika o upravljanju dioničkim društvima (“Službene novine FBiH” br. 19/10,41/11), Nadzorni odbor objavljuje

O B A V J E Š T E NJ E

o sazivanju XXVII (dvadesetsedme)  redovne  Skupštine dioničara  SARAJEVO-OSIGURANJE d.d. Sarajevo

XXVII(dvadesetsedme)  Skupština dioničara  SARAJEVO-OSIGURANJE d.d. Sarajevo saziva se za dan 09.09.2014.godine (utorak ) sa početkom u 11,00 sati.

     Skupština će se održati u sjedištu Društva u  Sarajevu, ulica  Čobanija 14( III sprat –sala za sjednice).

II   Za Skupštinu dioničara je utvrđen slijedeći:

 

D n e v n i   r e d

1.Izbor radnih tijela Skupštine :

a) izbor predsjednika Skupštine

b) izbor dva ovjerivača zapisnika Skupštine

2. Donošenje Odluka o :

a)     razrješenju članova Nadzornog odbora SARAJEVO-OSIGURANJA d.d. Sarajevo zbog isteka mandata.

b)    izboru članova Nadzornog odbora SARAJEVO-OSIGURANJA d.d.Sarajevo.

c)     razrješenju članova Odbora za reviziju  SARAJEVO-OSIGURANJA d.d. Sarajevo zbog isteka mandata.

d)    izboru članova Odbora za reviziju  SARAJEVO-OSIGURANJA d.d.Sarajevo.

3. Donošenje Odluke o utvrđivanju osnovnih elemenata za zaključivanje ugovora sa članovima

Nadzornog odbora i Odbora za reviziju u pogledu vrste i visine naknade.

 

 

III Predsjedavajući, predsjednik, Odbor za glasanje i ovjerivači zapisnika Skupštine:

1. Radom Skupštine predsjedavaće prisutni dioničar ili punomoćnik dioničara sa najvećim brojem dionica sa pravom glasa do izbora predsjednika Skupštine.

Skupština  većinom glasova,između prisutnih dioničara i punomoćnika dioničara, bira predsjednika Skupštine i dva (2) ovjerivača zapisnika .

2.  Utvrđivanje  kvoruma i rezultata na Skupštini dioničara  vršiće Odbor za glasanje u sastavu: Zorlak Samir, predsjednik,Nuhanović Amira i Bužo Selva,članovi.

3.  Za zapisničara se predlaže Azijada Duvnjak.

 

IV    Predlaže se Skupštini dioničara da donese Odluke o :

– razrješenju  članova Nadzornog odbora Sarajevo – osiguranje d.d. Sarajevo

zbog  isteka mandata,

– izboru članova Nadzornog odbora Sarajevo – osiguranje d.d. Sarajevo,

– razrješenju  članova Odbora za reviziju Sarajevo – osiguranje d.d. Sarajevo

zbog isteka mandata,

– izboru članova Odbora za reviziju Sarajevo – osiguranje d.d. Sarajevo,

– utvrđivanju osnovnih elemenata za zaključivanje ugovora sa članovima Nadzornog odbora i Odbora

za reviziju u pogledu vrste i visine naknade.

 

Kandidata za člana Nadzornog odbora može predložiti dioničar ili grupa dioničara sa najmanje 5% dionica sa pravom glasa najkasnije 8 dana od dana objavljivanja Obavještenja o sazivanju Skupštine.

Prijedlog kandidata treba da sadrži potrebne informacije, adresu i telefon.

Predloženi kandidat je dužan uz kraću biografiju dostavit dokaze o stručnoj spremi, radnom iskustvu,starosti, uvjerenja o nekažnjavanju ( ne starija od 3 mjeseca ) za krivično djelo, privredni prestup,da mu presudom suda nije zabranjeno obavljanje aktivnosi iz nadležnosti NO,  u originalu ili ovjerenoj kopiji.

Svaki kandidat za člana nadzornog odbora je obavezan dostaviti Društvu pismenu izjavu ( obrazac izjave se može  preuzeti Društvu ) o prihvatanju kandidature ,ovjerenu od nadležnog općinskog organa,

 

Za člana Odbora za reviziju može biti imenovana osoba :

–          koja nije zaposlena u Društvu

–          koja nije član Nadzornog odbora ili Uprave društva

–          koja nema direktni finansijski ili indirektni interes u Društvu izuzev naknade po osnovu te funkcije.

Navedeni uslovi se dokazuju izjavom o prihvatanju kandidature i ispunjavanju uslova iz prethodnog stava, ovjerenom od strane nadležnog organa uz dostavljanje prednje navedenih uvjerenja o nekažnjavanju (ne starijih od 3 mjeseca) i dokaza o stručnoj spremi.

Konačne liste kandidata za imenovanje u Nadzorni odbor  i Odbor za reviziju utvrdit će sadašnji Nadzorni odbor i objaviti na isti način kao i obavještenje o sazivanje Skupštine, u roku od 8 dana po isteku roka za predlaganje.

 

V  Prijave i pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine:

  1. Pravo učešća u  radu i odlučivanju Skupštine imaju dioničari koji se nalaze na listi dioničara kod Registra  vrijednosnih papira FBiH  30 dana prije održavanja Skupštine Društva ili posljednjeg radnog dana koji prethodi tom roku, ako on pada u neradni dan.
  2.   Pravo učešća u radu i odlučivanju na Skupštini  dioničar može ostvariti neposredno ili putem punomoćnika,   koji je dužan postupati prema uputama dioničara a ako upute nije dobio, u skladu sa razumnom prosudbom najboljeg interesa dioničara-vlastodavca.
  3.   Punomoć mora biti u pisanom obliku , potpisane od strane dioničara –vlastodavca i punomoćnika  i dostavlja se Društvu, lično, poštanskom pošiljkom, faxom ili putem e-maila, najkasnije tri dana prije održavanja Skupštine.
  4.   Dioničar ili grupa dioničara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica , ima pravo pismeno predložiti izmjenu dnevnog reda i prijedloga odluka Skupštine najkasnije  u roku od 8 dana od dana objavljivanja  Obavještenja o sazivanju Skupštine.
  5. Dioničar/punomoćnik koji želi učestvovati  u radu i odlučivanju Skupštine  dužan je  Odboru za glasanje   podnijeti prijavu za učešće u radu i odlučivanju   Skupštine najkasnije tri dana prije dana određenog za održavanje Skupštine neposredno ili preporučenom poštom na adresu SARAJEVO-OSIGURANJE d.d. Sarajevo, ul. Čobanija br.14. Punomoćnici su dužni priložiti  punomoć i fotokopiju isprave za identifikaciju  (lična karta ili pasoš) uz prijavu za učešće u radu i odlučivanju Skupštine, najkasnije tri dana prije dana određenog za održavanje Skupštine .
  6.   Dioničaru /punomoćniku će se izdati potvrda o prijavi, koju je dužan predati Odboru za glasanje radi provjere ovlaštenja,prijave i identiteta,najkasnije 30 minuta prije vremena  određenog  za početak  Skupštine.
  7. Dioničar/punomoćnik   ima pravo uvida u materijale za Skupštinu svakim radnim danom u vremenu od  10,30 do 13,00 sati  u  prostorijama Društva, Čobanija br.14, Sarajevo, II ( drugi) sprat , počev od dana objavljivanja Obavještenja o sazivanju Skupštine do dana održavanja Skupštine.

 

                                                                                         Predsjednik Nadzornog odbora

                                                                                                                                           Kulo Midhat,dipl.ecc.

 

 

 

Arhiva